Kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017-2018

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG THPT GANG THÉP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 87/KH-THPTGT

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI

CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 - 2018

 

 


Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;

 Căn cứ Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ GDĐT về  nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2017-2018;

 Căn cứ công văn số 3767/BGDĐT- GDTrH ngày 17/8/2017 của Bộ GDĐT và công văn số 1355/SGDĐT-GDTrH ngày 24/8/2017 của Sở GDĐT Thái Nguyên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018;

Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017– 2018 và tình hình thực tế của nhà trường, Trường THPT Gang Thép xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường như sau:

   I. Mục đích, yêu cầu của Hội thi

1. Mục đích của Hội thi

          - Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viện đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường. Tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện chương trình giáo dục THPT.

- Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên tự học và sáng tạo. Qua Hội thi, nhà trường phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

- Kết quả của Hội thi làm cơ sở để giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp trường đủ điều kiện để tham dự Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh, làm căn cứ để xét danh hiệu thi đua giáo viên cuối năm.

- Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

2. Yêu cầu của Hội thi:

          - Hội thi được tổ chức theo các môn học được quy định trong chương trình giáo dục THPT.

          - Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.

          II. NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ HỘI THI

1. Nội dung, thời gian thi:

  a) Một bài kiểm tra năng lực: Nội dung kiểm tra gồm:

- Kiến thức chuyên môn sâu toàn cấp của bộ môn giáo viên dự thi (7,0 điểm),

- Hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành (3,0 điểm);

Hướng dẫn chấm thi do Ban đề thi quy định và được 2 giám khảo trở lên chấm điểm độc lập.

- Hình thức thi: tự luận, trắc nghiệm khách quan hoặc kết hợp cả 2 hình thức trên (tùy theo yêu cầu của từng bộ môn).

- Ngày 25/9/2017, giáo viên làm bài kiểm tra, thời gian làm bài 90 phút.

b) Thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình giảng dạy toàn cấp tại thời điểm diễn ra Hội thi, trong đó có 01 tiết do giáo viên tự chọn và 01 tiết do Ban Tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm. (GV đã đạt GV dạy giỏi cấp Tỉnh chỉ giảng 01 tiết bốc thăm).

- Đối với tiết tự chọn: giáo viên được chọn bài trong khung chương trình do Ban Tổ chức Hội thi xác định tại thời điểm diễn ra Hội thi. Mỗi GV đăng ký bài dạy tự chọn của mình và nộp cho Ban Tổ chức theo thời gian quy định.

        - Thời gian thi dự kiến: chiều 29/9 và ngày 30/9/2017.

- Lớp dạy: Do nhà trường phân công.

- Giáo viên dự thi chủ động chuẩn bị và sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học theo yêu cầu của bộ môn và không được nhờ người khác hỗ trợ trong giờ thi giảng.

2. Điều kiện tham dự Hội thi:

          Giáo viên tham dự Hội thi phải đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên; có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 3 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận; được đánh giá, xếp loại Khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THPT.

III.  ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THI

1. Đánh giá các nội dung thi:

  a) Bài thi thực hành giảng dạy được đánh giá và cho điểm theo thang điểm 100. Mẫu phiếu đánh giá tiết giảng thực hiện theo công văn số 978/SGDĐT- GDTrH ngày 24/8/2015 của Sở GDĐT. Mỗi bài thi giảng có từ  2 giám khảo trở lên chấm điểm độc lập. Điểm kết luận của mỗi nội dung thi là trung bình cộng điểm của các giám khảo. Trong trường hợp 02 giám khảo chấm lệch nhau 20 điểm trở lên thì Trưởng ban Giám khảo báo cáo Trưởng ban Tổ chức Hội thi xem xét quyết định.

b) Bài kiểm tra năng lực được đánh giá theo thang điểm 10, theo hướng dẫn chấm của Ban ra đề. Bài thi do 2 giám khảo chấm độc lập.

Lưu ý:  Điểm thi của mỗi giáo viên dự thi là tổng cộng điểm của 2 nội dung trên.

2. Đánh giá kết quả của giáo viên dự thi:

          - Giáo viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường nếu thỏa mãn các điều kiện sau đây:

          1) Các bài thi giảng đạt từ khá trở lên, trong đó phải có ít nhất 1 bài thi giảng đạt loại Giỏi, tổng 02 bài thi giảng  ≥ 160,0 điểm. Nếu chỉ giảng một bài phải đạt loại Giỏi, từ 80 điểm trở lên.

          2) Bài kiểm tra năng lực: phải đạt từ 8,0 điểm trở lên.

- Giáo viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường được Hiệu trưởng cấp Giấy chứng nhận.         

3. Giải thưởng:

          Mức tiền thưởng cho các giáo viên đạt giải thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017 của nhà trường.

IV. Tổ chức thực hiện:

- BGH nhà trường xây dựng kế hoạch; phân công nhiệm vụ, theo dõi chỉ đạo Hội thi.

- Các Tổ chuyên môn tổ chức cho GV đăng ký và tạo điều kiện tốt nhất để GV tham gia Hội thi đạt kết quả cao.

- BCH Công đoàn có kế hoạch động viên GV tham gia Hội thi đạt kết quả tốt nhất; GV các bộ môn tích cực đăng ký tham gia dự thi với tinh thần cao nhất; các bộ phận văn phòng có liên quan hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để cho Hội thi thành công tốt đẹp.                          

Văn phòng nhà trường  chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức tốt Hội thi.

Trên đây là Kế hoạch Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017-2018, yêu cầu các cá nhân, bộ phận liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc để cuộc thi đạt kết quả cao nhất.

                                             

Nơi nhận:                                                                                       HIỆU TRƯỞNG 

- Sở GD&ĐT (B/c);

- BGH, BCH CĐ(ph/h);

- Tổ CM(Th/h);

- Bảng tin (thông báo);

- Lưu VT.

                    

 

                                                                                       Ngô Thị Quyên

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

Tác giả: Nguyễn Văn Duẩn
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 56
Tháng 09 : 22.014
Năm 2022 : 1.238.155