Kế hoạch chuyên môn năm học 2017-2018

SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN TRƯỜNG THPT GANG THÉP

 

Số:80/KH-THPTGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Thái Nguyên, ngày 06 tháng 09 năm 2017

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC 2017-2018

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT); Quyết định số 2168/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 26/8/2017 của Bộ GDĐT về  nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành; Công văn số 3718/BGDĐT-GDTrH ngày 01/9/2017 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018; Công văn số1355/SGDĐT-GDTrH ngày 24/8/2017 của Sở GDĐT Thái Nguyên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2017-2018; ; Công văn số 871/SGDĐT-GDTrH ngày 30/6/2016  của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông.

Căn cứ vào tình hình thực tế của năm học, Trường THPT Gang Thép xây dựng kế hoạch chuyên môn năm học 2017-2018 như sau:

A. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:

 I. QUI MÔ PHÁT TRIỂN:

1. Qui mô trường lớp và học sinh:

Số lớp/học sinh

Khối lớp

Tổng

Khối 10

Khối 11

Khối 12

Số lớp

10

10

10

30

Số học sinh

452

444

438

1.334

TB số học sinh/lớp

45,2

44,4

43,8

44,5

2. Số cán bộ, giáo viên, công nhân viên (77 biên chế, 7 hợp đồng)

Môn

Cơ cấu

CB,NV

VĂN

SỬ

ĐỊA

TOÁN

TIN

HÓA

SINH

ANH

GDCD

TD

QPAN

CN

BGH

3

 

 

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

Nhân viên

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV

68

9

3

3

12

5

6

6

4

8

3

4

2

3

Tổng

77

9

3

3

13

5

7

6

5

8

3

4

2

3

3. Tổ chuyên môn:

Tổ chuyên môn

Toán

Lý-Kỹ- Thể

Hóa-Sinh-CN

Ngữ văn

Sử-Địa-GDCD

Ngoại ngữ - Tin

Số lượng giáo viên

12

14

12

9

9

13

Số thạc sỹ

8

3

4

3

2

3

Số đang học thạc sĩ

0

1

2

1

1

1

II. THỰC TRẠNG:

1/ Thuận lợi:

Được sự quan tâm chỉ đạo của Sở GD&ĐT Thái Nguyên trong việc quản lý, thực hiện nhiệm vụ giáo dục và xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường.

Đội ngũ giáo viên 100% có trình độ đạt chuẩn, trong đó 32,46% có trình độ trên chuẩn;Tập thể CB, GV nhà trường đoàn kết, tận tình với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không ngừng xây dựng các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường.

Cơ sở vật chất của nhà trường đảm bảo điều kiện cơ bản phục vụ giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh.

Được sự quan tâm, phối hợp của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Đa số cha mẹ học sinh đã quan tâm nhiều hơn đến việc học tập của học sinh.

Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường có sự phối hợp hiệu quả, tích cực.

2/ Khó khăn:

Đầu năm học nhà trường thiếu 01 CBQL nên phần nào ảnh hưởng đến việc chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ chuyên môn trong nhà trường.

Chất lượng tuyển sinh lớp 10 hằng năm chưa cao nên còn một bộ phận học sinh chưa chăm ngoan, còn ham chơi, chưa xác định được động cơ thái độ học tập đúng đắn dẫn đến kết quả học tập và rèn luyện không đạt yêu cầu.

Một số ít giáo viên năng lực quản lí lớp hạn chế, chưa tích cực đổi mới phương pháp dạy học dẫn đến học sinh học tập không hứng thú, thậm chí có lớp đề nghị đổi giáo viên.

Cơ sở vật chất phục vụ dạy học có nhiều thiết bị dạy học được cấp từ những năm 2006, 2007 nay đã cũ, hỏng,...

III. NHIỆM VỤ NĂM HỌC

1. Phương hướngchung

Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả giáo dục trong các cơ sở giáo dục trung học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới; thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới phương thức đánh giá học sinh. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương. Tăng cường phân cấp quản lí, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục.

2. Nhiệm vụ cụ thể và giải pháp:

2.1. Thực hiện kế hoạch giáo dục:

2.1.1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục.

- Trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của từng cấp học trong Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học tại Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011, Sở GDĐT giao quyền chủ động cho Hiệu trưởng các trường xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế theo khung thời gian 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần), thực hiện theo Quyết định số 2168/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Kế hoạch giáo dục của các nhà trường phải được Sở GDĐT xác nhận trước khi thực hiện và là căn cứ để kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện. Kế hoạch giáo dục thực hiện theo các nội dung hướng dẫn tại Công văn số 871/SGDĐT-GDTrH ngày 30/6/2016 của Sở GDĐT về việc phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông.

- Các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên chủ động rà soát, tinh giảm nội dung dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của chương trình môn học; khuyến khích giáo viên thiết kế lại các tiết học trong sách giáo khoa thành các bài học theo chủ đề (trong mỗi môn học hoặc liên môn) để tổ chức cho học sinh hoạt động học tích cực, tự lực chiếm lĩnh kiến thức và vận dụng vào thực tiễn; chú trọng lồng ghép giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật. Kế hoạch dạy học/ giáo án của giáo viên phải được tổ trưởng/ nhóm trưởng chuyên môn phê duyệt trước khi thực hiện. Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn định kỳ kiểm tra kế hoạch dạy học/ giáo án của giáo viên; Kế hoạch dạy học của tổ/nhóm chuyên môn phải được Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để kiểm tra, giám sát, nhận xét, góp ý trong quá trình thực hiện.

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn trong trường và cụm trường về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08 tháng 10 năm 2014 và công văn số 141/BGDĐT-GDTrH ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Bộ GDĐT; công văn số 978/SGDĐT-GDTrH ngày 24/8/2015 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại giờ dạy và xây dựng kế hoạch dạy học của giáo viên trong tổ chức sinh hoạt chuyên môn dựa trên "nghiên cứu bài học" và đánh giá giờ dạy của giáo viên.

2.1.2. Tập trung nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ

 - Đối với giáo viên:

+ Đẩy mạnh việc chuẩn hóa năng lực đội ngũ giáo viên tiếng Anh để mở rộng diện học sinh được học tiếng Anh theo chương trình mới

+ Ngoài các lớp tập huấn bồi dưỡng của Bộ GDĐT và của Sở GDĐT tổ chức, nhà trường tạo điều kiện cho giáo viên tiếng Anh tự bồi dưỡng và tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng chuẩn năng lực ngoại ngữ cho giáo viên Tiếng Anh để đến năm 2018 có 100% số giáo viên tiếng Anh đang giảng dạy đạt chuẩn về năng lực ngoại ngữ theo qui định của Bộ GDĐT (C1 đối với giáo viên cấp THPT). Những giáo viên chưa đạt chuẩn năng lực tiếng Anh hoặc chưa được bồi dưỡng về phương pháp dạy tiếng Anh thì phải tự học, tự bồi dưỡng để đạt chuẩn trước khi phân công dạy học. Việc bồi dưỡng giáo viên phải gắn với việc bố trí, sử dụng có hiệu quả.

- Đối với học sinh: Tiếp tục triển khai dạy chương trình Tiếng Anh mới đối với 04 lớp (10A1, 10A9, 11A1, 11A9). Phối hợp với các trường Đại học trên địa bàn đưa giáo viên người nước ngoài về lên lớp một số tiết nghe-nói trong giờ học chính khóa.

+ Tiếp tục thực hiện dạy học song ngữ tiếng Anh đối với môn Toán, Hóa học, Sinh học và triển khai thực hiện ở môn Vật lí.

+ Tổ chức hoạt động phụ đạo buổi chiều cho toàn bộ học sinh để củng cố năng lực Tiếng Anh cho học sinh.

-Triển khai đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh theo công văn số 5333/BGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2014 và công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2016 về việc sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2015-2016 của Bộ GDĐT.

2.1.3. Đối với công tác giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề phổ thông:

-Tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh trong và ngoài nhà trường. Các trường trung học cung cấp thông tin rộng rãi về tình hình kinh tế - xã hội, nhu cầu thị trường lao động, nhằm định hướng các hoạt động giáo dục đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, phục vụ nhu cầu địa phương.

- Tăng cường đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức hoạt động giáo dục hướng nghiệp, đáp ứng mục tiêu phân luồng học sinh.

- Nâng cao chất lượng giáo dục nghề phổ thông tại trường. Căn cứ Hướng dẫn số 3119/BGDĐT- GDCN ngày 17/6/2014 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn phối hợp để thực hiện giáo dục hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh, nhà trường thực hiện phối hợp tốt với các trường cao đẳng trên địa bàn đã được Sở GDĐT cho phép triển khai phối hợp thực hiện giáo dục hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh bổ sung các chương trình dạy nghề đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương và điều kiện dạy học của nhà trường.

- Tiếp tục tổ chức cho 100% học sinh lớp 11 được học 105 tiết nghề phổ thông tại trường; thực hiện giáo dục 02 nghề phổ thông (làm hoa và Tin học văn phòng), có thể triển khai dạy nghề làm vườn, hay nghề điện dân dụng. Tổ chức cho 100% học sinh đã hoàn thành chương trình nghề phổ thông thi lấy giấy chứng nhận nghề phổ thông.

- Các giáo viên dạy nghề phối hợp với GVCN tổ chức thí điểm triển khai mô hình giáo dục trong nhà trường gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh của địa phương. Tăng cường huy động các nguồn lực tài chính và các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo cho việc tổ chức các hoạt động dạy học/giáo dục trong nhà trường theo hướng thực học, lý thuyết gắn với thực hành và thực tiễn, đảm bảo giáo dục cơ bản ở trung học cơ sở, phục vụ cho giáo dục hướng nghiệp và phân luồng đạt hiệu quả.

2.1.3. Tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông,… theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. Chú ý cập nhật các nội dung học tập gắn với thời sự quê hương, đất nước, số liệu thống kê đối với các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân,...(Môn GDCD cần thể hiện những bài học trong chương trình đối với từng khối lớp có thể thực hiện dạy học tích hợp, lồng ghép những bài trong cuốn sách “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống”; Môn Địa lí, Lịch sử cần có những bài học dạy học tích hợp, lồng ghép kiến thức lịch sử địa phương, giáo dục di sản…).

2.1.4. Thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật. Hiện tại, nhà trường có 05 học sinh thuộc diện học sinh khuyết tật, được quan tâm, giáo dục và chăm sóc đầy đủ;

2.1.5.Thực hiện tốt việc tổ chức hoạt động "Tuần sinh hoạt tập thể" đầu năm học mới theo các văn bản Hướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2017-2018 trong đó quan tâm đối với các lớp đầu cấp nhằm giúp học sinh làm quen với thầy giáo, cô giáo, bạn bè, điều kiện học tập và rèn luyện, phương pháp dạy học và giáo dục trong nhà trường; tạo nên môi trường học tập và rèn luyện thân thiện, tích cực và hiệu quả; tạo tình cảm, niềm tin của học sinh đối với trường, lớp, thầy cô và bạn bè. Thông qua các hoạt động tìm hiểu về nhà trường, về chương trình giáo dục, hướng dẫn tham gia một số hoạt động trong và ngoài nhà trường để nâng cao nhận thức của học sinh về truyền thống của nhà trường; tiếp cận với các điều kiện về cơ sở vật chất, điều lệ, qui chế, nội quy, qui tắc ứng xử và các quy định khác liên quan của nhà trường, để học sinh hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức được trách nhiệm của mình; rèn luyện một số kỹ năng cần thiết khi bước vào năm học mới, trong môi trường học tập mới.

Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày khai giảng, Lễ tri ân, Lễ chào cờ Tổ quốc; hướng dẫn học sinh hát Quốc ca đúng nhạc và lời để hát tại các buổi Lễ chào cờ đầu tuần theo đúng nghi thức, thể hiện nhiệt huyết, lòng tự hào dân tộc của tuổi trẻ Việt Nam.

Nhóm GV Thể dục hướng dẫn học sinh ôn luyện bài thể dục giữa giờ và bài thể dục chống mệt mỏi theo quy định; từ đầu tháng 9/2017, phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức cho học sinh tập thể dục giữa giờ vào sau tiết 2. Duy trì nền nếp thực hiện các bài thể dục nói trên vận dụng vào tập luyện thường xuyên trong năm học.

2.1.6.Việc tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa chuyển mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo; tăng cường tổ chức và quản lí các hoạt động giáo dục kĩ năng sống theo Thông tư số 04/2014/TTBGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về Quản lý hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. GVCN các lớp xây dựng kế hoạch để Hiệu trưởng phê duyệt và phối hợp với Đoàn thanh niên, CMHS và các lực lượng tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng sống một cách thiết thực, an toàn và có hiệu quả giáo dục. 

2.2. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá

2.2.1. Đổi mới phương pháp dạy học: Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kĩ năng của học sinh theo hướng dẫn tại Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 về áp dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột" và các phương pháp dạy học tích cực khác; đổi mới đánh giá giờ dạy giáo viên, xây dựng tiêu chí đánh giá giờ dạy dựa trên Công văn số 5555/BGDĐTGDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT và Công văn số 978/SGDĐT-GDTrH ngày 24/8/2015 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng; đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo dự án trong các môn học; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học; tập trung dạy cách học, cách nghĩ; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kĩ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; chú ý việc tổ chức dạy học phân hoá phù hợp các đối tượng học sinh khác nhau; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc.

Tăng cường công tác kiểm tra chuyên môn, đặc biệt kiểm tra đột xuất công tác dạy và học của giáo viên và học sinh. Tổ chức tốt các hoạt động sinh hoạt chuyên môn của các tổ bộ môn, dự giờ của giáo viên, chia sẻ, trao đổi, rút kinh nghiệm giờ dạy để nâng cao chất lượng dạy và học; kiểm tra việc sử dụng thiết bị dạy học; công tác ra đề kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.

2.2.2. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học

- Đa dạng hóa các hình thức dạy học, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong tổ chức dạy học thông qua việc sử dụng các mô hình học kết hợp giữa lớp học truyền thống với các lớp học trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí cũng như tăng cường sự công bằng trong việc tiếp cận các dịch vụ giáo dục chất lượng cao... Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học đối với học sinh trung học; động viên học sinh tích cực tham gia Cuộc thi nghiên cứu khoa học kĩ thuật theo Công số 3486/BGDĐT-GDTrH ngày 09/8/2017 của Bộ GDĐT và Công văn số 1258/SGDĐT-GDTrH ngày 14/8/2017 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2017-2018.

- Tiếp tục thực hiện đầu tư nâng cấp thư viện trường học cả về cơ sở vật chất, nguồn tài liệu và hình thức hoạt động. Tích cực xây dựng tủ sách lớp học, giỏ sách di động với các góc đọc xanh, góc đọc mở...để đáp ứng nhu cầu đọc của giáo viên và học sinh trong nhà trường nhằm góp phần nâng cao văn hóa đọc. Các hoạt động như Ngày hội Đọc, Ngày sách và bản quyền thế giới, tuần lễ “ Hưởng ứng học tập suốt đời”... cần được linh hoạt tổ chức vào các thời điểm hợp lý trong năm học. Công tác xây dựng thư viện đạt chuẩn cần được quan tâm và đẩy mạnh. Chủ động rà soát thực tế kịp thời tham mưu với các cấp lãnh đạo những giải pháp cần thiết cho công tác thư viện trường học. Duy trì tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, tổ chức và hình thức hoạt động để có thể đáp ứng tốt hơn yêu cầu của quá trình dạy học cũng như nhu cầu đọc sách của bạn đọc trong nhà trường. Chủ động và sáng tạo trong việc xây dựng và duy trì hoạt động của các câu lạc bộ khoa học trong nhà trường. Chú ý đảm bảo hiệu quả hoạt động tránh hình thức.

- Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày16 tháng 01 năm 2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Lồng ghép trong môn học cho học sinh xem phim, video, hình ảnh về những di sản hoặc tổ chức thăm quan những địa danh, tham gia các lễ hội của thành phố,tỉnh, đất nước...

- Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm sáng tạo góp phần phát triển năng lực học sinh trên cơ sở tự nguyện của nhà trường, cha mẹ học sinh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh trung học, phát huy sự chủ động và sáng tạo của các địa phương, đơn vị; tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kĩ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới (Văn hóa - văn nghệ, thể dục – thể thao; thí nghiệm - thực hành; kĩ năng sử dụng tin học văn phòng; giải toán trên máy tính cầm tay;  ngày hội công nghệ thông tin; ngày hội Đọc, ngày hội sử dụng ngoại ngữ và các hoạt động phát triển năng khiếu, giao lưu;...). Triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 1915/BGDĐT-GDTrH ngày 05 tháng 5 năm 2017 của Bộ GDĐT về việc tinh giảm các cuộc thi dành cho giáo viên và học sinh phổ thông; không giao chỉ tiêu, không lấy thành tích của các cuộc thi và hoạt động giao lưu nói trên làm tiêu chí để xét thi đua.

2.2.3. Đổi mới kiểm tra và đánh giá; kiểm định chất lượng giáo dục trung học

- Chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.

- Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học, kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video clip,…) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành.

- Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra cuối học kì, cuối năm học theo ma trận và viết câu hỏi phục vụ ma trận đề. Mỗi nhóm chuyên môn theo từng khối lớp cần thực hiện: xây dựng 01 ma trận đề kiểm tra HKI, 01 đề kiểm tra HKII, 01 ma trận đề thi THPT quốc gia. Mỗi giáo viên ở các môn có thi THPT quốc gia ra 02 đề kiểm tra học kì (HKI, HKII). Đề kiểm tra thực hiện  bao gồm các câu hỏi, bài tập (cả tự luận và trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu: Nhận biết: nhắc lại hoặc mô tả đúng kiến thức, kĩ năng đã học; Thông hiểu: diễn đạt đúng kiến thức hoặc mô tả đúng kĩ năng đã học bằng ngôn ngữ theo cách của riêng mình, có thể thêm các hoạt động phân tích, giải thích, so sánh, áp dụng trực tiếp (làm theo mẫu) kiến thức, kĩ năng đã biết để giải quyết các tình huống, vấn đề trong học tập; Vận dụng: kết nối và sắp xếp lại các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết thành công tình huống, vấn đề tương tự tình huống, vấn đề đã học; Vận dụng cao: vận dụng được các kiến thức, kĩ năng để giải quyết các tình huống, vấn đề mới, không giống với những tình huống, vấn đề đã được hướng dẫn; đưa ra những phản hồi hợp lí trước một tình huống, vấn đề mới trong học tập hoặc trong cuộc sống. Căn cứ vào mức độ phát triển năng lực của học sinh ở từng học kỳ và từng khối lớp, giáo viên và nhà trường xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, vận dụng cao.

- Kết hợp một cách hợp lí giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra; tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn; tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương, đất nước đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội; tiếp tục nâng cao chất lượng việc kiểm tra và thi cả bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết và triển khai phần tự luận trong các bài kiểm tra viết, vận dụng định dạng đề thi tiếng Anh đối với học sinh học theo chương trình thí điểm theo

- Tăng cường tổ chức hoạt động đề xuất và lựa chọn, hoàn thiện các câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường. Tăng cường xây dựng nguồn học liệu mở (thư viện học liệu) về câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo có chất lượng trên trang mạng "Trường học kết nối" (tại địa chỉ http://truonghocketnoi.edu.vn) của sở/phòng GDĐT và các trường học. Chỉ đạo cán bộ quản lí, giáo viên và học sinh tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" về xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp, liên môn; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

- Thực hiện công tác tự đánh giá và đón đoàn đánh giá ngoài và thực hiện công tác kiểm định chất lượng nhà trường.

- Thực hiện việc kiểm tra chuyên môn theo hướng dẫn tại công văn số 1262/SGDĐT-GDTrH ngày 14/8/2017 của Sở GDĐT về việc thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông năm học 2017-2018.

- Định hướng tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019 bằng hình thức thi tuyển 3 môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh.

2.3. Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí

2.3.1. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí.

- Tổ chức tốt việc tập huấn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; Dạy học các mônToán, Vật lí, Hóa học, Sinh học bằng tiếng Anh; Tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo chuyên đề tích hợp, liên môn; Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo; Tổ chức công tác nghiên cứu khoa học kĩ thuật và cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia học sinh trung học; giáo dục kỹ năng sống; công tác giáo viên chủ nhiệm lớp, cán bộ phụ trách công tác Đoàn, giáo viên tư vấn trường học.

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo các hướng dẫn của Bộ GDĐT. Tăng cường các hình thức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí và hỗ trợ hoạt động dạy học và quản lí qua trang mạng "Trường học kết nối".

- Tiếp tục rà soát đánh giá năng lực giáo viên ngoại ngữ (môn tiếng Anh):

+ Thực hiện việc tập huấn bồi dưỡng giáo viên theo kế hoạch của Bộ GDĐT và của Sở GDĐT; tạo điều kiện cho giáo viên Tiếng Anh trong việc tự bồi dưỡng và nhà trường tổ chức các lớp bồi dưỡng cho giáo viên để đạt chuẩn về năng lực ngoại ngữ theo qui định của Bộ GDĐT (C1 đối với giáo viên cấp THPT) để đáp ứng việc triển khai Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020" và Quyết định số 149/QĐ-UBND ngày 08/02/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1400/QĐ-TTg, ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc dạy và học tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2020 tại cơ sở giáo dục.

+ Tổ chức các lớp dạy Tiếng Anh cho giáo viên các bộ môn khác và tạo điều kiện khuyến khích giáo viên tự học Tiếng Anh.

- Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn trong các cơ sở GDTrH dựa trên nghiên cứu bài học. Chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học trong các nhà trường. Chủ động triển khai các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" để tổ chức, chỉ đạo và hỗ trợ hoạt động bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí; tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường, cụm trường, phòng/sở GDĐT (trực tiếp và qua mạng) theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT và Công văn số 978/SGDĐT-GDTrH ngày 24/8/2015 của Sở GDĐT.

- Nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả của hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi, tổng phụ trách Đội giỏi theo các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT. Tổ chức tốt và động viên giáo viên tham gia Cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học.

2.3.2. Tăng cường quản lí đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục

- Chủ động rà soát đội ngũ, bố trí sắp xếp để đảm bảo về số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu giáo viên, nhân viên cho các môn học, bố trí thêm việc khác cho những giáo viên dạy chưa đủ giờ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 6 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông.

- Tăng cường công tác kiểm tra nhằm điều chỉnh những sai sót, lệch lạc; biến quá trình kiểm tra thành quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá của giáo viên trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy của mình.

- Các trường THPT ngoài công lập quan tâm, kiểm tra đôn đốc, chấn chỉnh khắc phục những hạn chế để có đủ đội ngũ giáo viên cơ hữu của trường nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, phát huy tính năng động, sáng tạo, áp dụng các mô hình tiên tiến của loại hình trường này.

2.4. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

2.1. Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng phòng học bộ môn, thư viện, nhà đa năng, vườn trường, nhất là đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú. Tăng cường thực hiện xã hội hóa giáo dục, vận động, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tạo cảnh quan đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn theo qui định; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh thực sự để thu hút học sinh đến trường; tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…

2.2. Thực hiện nghiêm túc theo yêu cầu của Sở GDĐT về việc kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học (TBDH) để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu đã ban hành theo Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT ngày 11/8/2009 và Thông tư số 01/2010/TT-BGDĐT ngày 18/01/2010. Thực hiện nghiêm túc Công văn số 7842/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 28/10/2013 của Bộ GDĐT về việc đầu tư mua sắm thiết bị dạy học, học liệu các cơ sở giáo dục đào tạo và Công văn số 1197/SGDĐT-GDTrH ngày 31/8/2016 của Sở GDĐT về việc quản lý, sử dụng phòng học bộ môn (PHBM) và bảo quản, khai thác sử dụng thiết bị dạy học.

- Tăng cường bồi dưỡng năng lực cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học hoặc giáo viên làm công tác kiêm nhiệm; cử giáo viên kiêm nhiệm tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng phù hợp để đáp ứng yêu cầu công việc. Cán bộ TBDH cần nắm rõ các bài trong những môn học cần sử dụng TBDH.

- Xây dựng hệ thống hồ sơ, sổ sách quản lí TBDH và PHBM đầy đủ, khoa học.

- Nâng cao chất lượng sử dụng PHBM, TBDH; đảm bảo 100% các bài học, nội dung bài học cần TBDH và PHBM đều được đáp ứng.

- Triển khai quy trình sử dụng TBDH, PHBM tới cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên đảm bảo công tác đăng kí, sử dụng TBDH, PHBM dễ dàng, thuận lợi.

- Định kì hàng tháng, học kì, Ban giám hiệu rà soát đánh giá hiệu quả sử dụng TBDH, PHBM của cán bộ, giáo viên, nhân viên; coi việc sử dụng TBDH, PHBM của giáo viên là một trong những tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc.

- Đẩy mạnh phong trào cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tự làm đồ dùng dạy học; tăng cường tổ chức các hội thi, cuộc thi sử dụng TBDH; phối hợp với các trường trung học, các trường chuyên nghiệp, các trung tâm nghiên cứu trên địa bàn trong công tác thiết bị dạy học. Trong năm học mỗi giáo viên làm mới ít nhất một đồ dùng dạy học.

2.5. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức dạy học; tăng cường sử dụng các mô hình học kết hợp giữa lớp học truyền thống với các lớp học trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí cũng như tăng cường sự công bằng trong việc tiếp cận các dịch vụ chất lượng cao.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn, quản lý kết quả học tập của học sinh; tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường với cha mẹ học sinh và cộng đồng; phấn đấu hết năm học 2017-2018 có 100% số trường THPT và đa số các trường THCS sư dụng sổ điểm điện tử, học bạ điện tử.

- Thực hiện nhập số liệu vào hệ thống EMIS theo đúng tiến độ, đảm bảo tính chính xác của số liệu. Khai thác và sử dụng thống nhất bộ số liệu về: trường, lớp, học sinh, giáo viên..... toàn ngành và trong báo cáo các cấp; tăng cường tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục bằng hình thức trực tuyến.

- Nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả hệ thống thông tin điện tử quản lý; đảm bảo tính xác thực của số liệu báo cáo trên hệ thống.

2.6. Đổi mới công tác quản lí giáo dục trung học

2.6.1. Tăng cường đổi mới quản lí việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục theo hướng phân cấp, giao quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục; củng cố kỷ cương, nền nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá và thi. Đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục. Nhà trường nghiên cứu, quán triệt đầy đủ chức năng, nhiệm vụ cho từng cấp quản lí, từng chức danh quản lí theo qui định tại các văn bản hiện hành. Tăng cường nền nếp, kỷ cương trong các cơ sở giáo dục trung học. Khắc phục ngay tình trạng thực hiện sai chức năng, nhiệm vụ của từng quan đơn vị và từng chức danh quản lí.

2.6.2. Chú trọng công tác quản lí, phối hợp hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011.

Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm trong quản lí việc dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường của giáo viên nhà trường theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GDĐT và Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 của UBND tỉnh Thái Nguyên Qui định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thực hiện việc quản lí các khoản tài trợ (nếu có) theo Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 qui định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

2.6.3. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công văn số 68/BGDĐT-GDTrH ngày 07/01/2014 và các văn bản chỉ đạo khác của Bộ GDĐT về việc chấn chỉnh lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường theo yêu cầu tại. Tăng cường sử dụng phần mềm máy tính trong việc quản lí hoạt động giảng dạy của giáo viên, quản lí kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sắp xếp thời khoá biểu, quản lí thư viện trường học,...; thực hiện tốt việc quản lí và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong giáo dục phổ thông theo Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/7/2014 của Bộ GDĐT.

2.6.4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí. Tích cực áp dụng hình thức tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, họp, trao đổi công tác qua internet, trang mạng "Trường học kết nối", đặc biệt trong công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, thanh tra viên, cán bộ quản lí giáo dục.

2.7. Công tác thi đua, khen thưởng

Nhà trường phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu công tác một cách thực chất; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Chấp hành chế độ báo cáo, thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định tại Kế hoạch thời gian năm học của Sở GDĐT.

Một số chỉ tiêu chung của nhà trường trong năm học:

Nội dung

Chỉ tiêu

Tỷ lệ học sinh bỏ học

0,7%

Tỉ lệ TN THPT

95,00%

Tỉ lệ lên lớp thẳng

95,00%

Tỉ lệ Học sinh giỏi

10,00%

Tỉ lệ Học sinh khá

45,78%

Tỉ lệ Học sinh yếu, kém

4,50%

Số HS đạt giải cấp tỉnh

180

Số HS đạt giải quốc gia

01

Công đoàn

Vững mạnh xuất sắc

Đoàn thanh niên

Vững mạnh xuất sắc

Đảng bộ

Trong sạch vững mạnh tiêu biểu

Trường

Tập thể lao động tiên tiến

2.8. Các kỳ thi trong năm học

1. Thi nghề phổ thông cấp THPT (30/8/2017).

2. Thi học sinh giỏi các môn văn hoá lớp 12, Giải Toán trên máy tính cầm tay  các môn Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học lớp 12 (tháng 10/2017).

3. Thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường cho các môn (đầu 10/2017); cấp tỉnh đối với các môn KHXH (đầu tháng 11/2017).

4. Thi GVCN giỏi cấp trường (tháng 2/2018).

5.Thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh (tháng 12/2017).

6.Thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học cấp tỉnh (tháng 01/2018; cấp quốc gia (tháng 3/2018).

7. Thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học cấp tỉnh (tháng 01/2018); cấp quốc gia (tháng 3/2018).

8. Thi học sinh giỏi các môn văn hoá lớp 9, 10, 11 (tháng 4/2018).

9. Thi THPT quốc gia năm 2018 (tháng 6/2018)

 

IV. B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ TỪNG THÁNG:

 

THÁNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐIỀU CHỈNH

Tháng 8 năm 2017

- Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng của trường, Sở GDĐT hè 2017

CB, GV, NV

 

- Chuẩn bị điều kiện cho năm học mới: phân công GV, sắp TKB; rà soát, xây dựng chương trình trường

Toàn trường

 

- Học tập chính trị, nghị quyết đầu năm học

- Bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 4

Toàn trường

Đảng viên,viên chức

 

- Rà soát, XD lại CT trường, XD kế hoạch chuyên môn của tổ, nhóm CM, cá nhân;

TTCM, GV

 

- Tập trung học sinh đầu năm, tư vấn chọn ban, tách lớp.

- Triển khai cho HS lao động vệ sinh trường lớp

Đ/c Duẩn, GVCN

Đ/c Trang, GVCN

 

-Tổ chức dạy học năm học mới từ 14/8

Toàn trường

 

-Triển khai Kế hoạch thực hiện “Tuần sinh hoạt tập thể”

BGH, Đoàn TN, GVCN

 

- Xây dựng Kế hoạch, triển khai bồi dưỡng thường xuyên trong năm học.

Đ/c Duẩn

 

- Triển khai Cuộc thi "Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học" và Cuộc thi "Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh"

Đ/c Trang, GVCN, TTCM

 

- Triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và Cuộc thi KHKT các cấp năm học 2017 - 2018

Đ/c Trang, GVCN, TTCM

 

- Thành lập và tổ chức ôn luyện đội tuyển HSG l2 tham gia cấp tỉnh

GV phụ trách các đội tuyển

 

- Thi khảo sát đầu năm 2 môn Văn, Toán đối với HS 11, 12

Đ/c Duẩn, tổ CM Văn, Toán

 

- Tham dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ GDTrH năm học 2017 – 2018 cấp THCS

BGH, CTCĐ

 

- Kiểm tra SGK và đồ dùng học tập của HS

BGH, GVCN, ĐTN

 

- Thi nghề phổ thông cấp THPT tháng 8/2017

Đ/c Duẩn, GV tin

 

- Duyệt Chương trình trường

BGH

 

- Họp với trưởng Ban Đại diện CMHS nhà trường

-BGH, Ban ĐD CMHS

 

- Tham gia hội nghị Triển khai nhiệm vụ GDTrH năm học do Sở tổ chức; Triển khai nhiệm vụ GDTrH năm học tới CBGV,NV

BGH

 

- Hoàn thành danh sách HS đăng kí Sổ LLĐT Vnedu.vn và Eschool

Đ/c Duẩn, GVCN

 

Đăng ký danh sách giáo viên tham gia dự Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường, GVCN lớp giỏi, giáo viên được thanh tra toàn diện.

Các Tổ CM

 

- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ khai giảng năm học mới

CB, GV, NV, HS toàn trường

 

Tháng 9 năm 2017

- Tổ chức khai giảng năm học mới

BGH, Công đoàn, ĐTN, GV, HS

 

- Họp CMHS đầu năm

BGH, GVCN

 

- Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức hội khỏe phù đổng cấp trường, thành lập các đội tuyển TDTT dự thi cấp tỉnh (nếu có)

Đ/c Cường, GV GDTC, ĐTN

 

- Triển khai KH hoạt động CLB tiếng Anh

Đ/c Mai, nhóm GV Anh văn

 

- Các tổ chuyên môn thực hiện các chuyên đề

TTCM, GV

 

- Tổng kết thực hiện “Tuần sinh hoạt tập thể”

BGH, CĐ, ĐTN

 

- Thanh tra, kiểm tra GV thực hiện KHCM

BGH, TTCM

 

- Thành lập lớp và tổ chức ôn yếu kém cho HS 10, 12

ĐTN, Tổ Toán, Văn , Anh

 

- Tổ chức Ngoại khóa về ATGT

ĐTN, GVCN

 

- Đại hội các chi đoàn, ĐH Đoàn trường

BTV Đoàn trường

 

- Hội nghị về công tác Dạy thêm, học thêm

BGH, GVCN, GV dạy thêm.

 

- Tập huấn về phương pháp giảng dạy cho GV Tiếng Anh các cấp

GV Tiếng Anh

 

- Các tổ chuyên môn hoàn thành hồ sơ tổ, hồ sơ cá nhân

TTCM, GV

 

- Rà soát, thực hiện trường học kết nối

Đ/c Duẩn, CBGV

 

- GVCN hoàn thành sổ chủ nhiệm, sổ điểm cá nhân, học bạ.

GVCN, GVBM

 

- Hoàn thiện việc đăng kí, đưa vào sử dụng Sổ liên lạc điện tử

Đ/c Duẩn, GVCN

 

- Thực hiện chuyên đề tại các tổ CM theo kế hoạch

BGH, Tổ CM

 

- Tiếp tục bồi dưỡng các đội tuyển HSG lớp 12

GV phụ trách đội

 

- GV thực hiện KHCM, vào điểm trên vnedu.vn

GVBM

 

- Kiểm tra việc hoàn thành học bạ, sổ điểm đầu năm

Đ/c Duẩn, TTND

 

- Ôn thi THPTQG cho HS khối 12.

Đ/c Duẩn, GVBM

 

- Phối hợp tổ chức tốt Đại hội các chi bộ

CB, Đảng viên

 

- Triển khai thực hiện các ý tưởng sáng tạo của GV, HS tham gia các cuộc thi KHKT, DHTH, VD KTLM,…đã được duyệt

Đ/c Trang, GVCN

 

- Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học;

BGH, Công đoàn

 

Tháng 10 năm 2017

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo KH

CB, GV, NV

 

- Kiểm tra nề nếp dạy học, kiểm tra hồ sơ của GV

BGH, TTCM, TTND

 

- Tổ chức Hội thi GVDG cấp trường

Lập danh sách GV tham gia thi cấp tỉnh các môn KHXH

Đ/c Duẩn, CB, GV, NV

 

- Hoàn thiện hồ sơ, tiếp tục bồi dưỡng và tổ chức cho học sinh dự Thi học sinh giỏi các môn văn hoá lớp 12, Giải Toán trên máy tính cầm tay các môn Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học lớp 12

Đ/c Duẩn, Đức, GVCN, GV phụ trách đội tuyển

 

- Thực hiện chuyên đề theo kế hoạch của các tổ CM

Tổ CM

 

- Phát động thi đua chào mừng KN ngày 20/10 và 20/11

CĐ, ĐTN

 

- Triển khai viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 cho học sinh lớp 10

Tổ Văn, ĐTN

 

- Kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

CĐ, ĐTN

 

- Hướng dẫn sinh viên trường ĐHSP thực tập sư phạm 1.

BGH, ĐTN, GVBM, GVCN

 

- Đưa đề kiểm tra, chuyên đề lên mạng theo KH; GV SHCM trên trang truonghocketnoi.

Đ/c Đức, TTCM,

 

- Tiếp tục ôn thi THPT QG

Đ/c Duẩn, tổ Toán, Văn, Ngoại ngữ

 

 

Tháng 11 năm

2017

- Dự giờ, thanh tra và kiểm tra GV; kiểm tra việc nhập điểm của GV trên Vnedu.vn

Ban kiểm tra nội bộ

 

- Tham gia Hội thi GVDG cấp tỉnh các môn KHXH

BGH, Tổ CN, GV đăng kí

 

- Thực hiện nhập điểm và thông báo kết quả học tập và rèn luyện của HS với gia đình HS

-Đ/c Duẩn, GVCN

 

- Thực hiện các chuyên đề theo KH của TCM

BGH, TCM

 

- Tổ chức Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” cấp trường

ĐTN, GVCN

 

- Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Toàn trường

 

- Kiểm tra hồ sơ GV.

Ban kiểm tra nội bộ nhà trường

 

- Tổng kết đợt thi đua chào mừng ngày 20/11

CĐ, ĐTN

 

- Kiểm tra việc tham gia của các tổ CM, cá nhân trên trường học kết nối thực hiện chuyên đề trong học kỳ I.

BGH, Đ/c Nam

 

 

 

 

 

Tháng 12 năm 2017

- Thực hiện nhiệm vụ CM theo KH, Lên kế hoạch dạy bù (các môn thiếu giờ)

Đ/c Duẩn, TTCM, GVBM

 

- Dự giờ và thanh tra GV; kiểm tra việc nhập điểm của GVBM trên hệ thống Vnedu.vn

BGH

 

Tổ chức SHCM theo hướng nghiên cứu bài học

Tổ CM

 

- Tổ chức thi thử lần 1 kì thi THPT Quốc gia cho HS 12

Đ/c Duẩn,GVCN

 

- Ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kì I, tổ chức kiểm tra HKI

BGH, TTCM, GVBM

 

- Kiểm tra chương trình giảng dạy HKI

Đ/c Duẩn, Ban TTND

 

- Chuẩn bị sơ kết HKI và báo cáo chuyên môn về Sở GD&ĐT.

BGH, CB GV

 

- Tham gia cuộc thi KHKT cấp tỉnh

Đ/c Trang,

 

- Triển khai thành lập và bồi dưỡng các đội tuyển HSG khối 10 và 11

Đ/c Duẩn, TCM

 

- Thực hiện việc tham gia SHCM, đưa sản phẩm trên trường học kết nối thực hiện chuyên đề trong học kỳ II.

TCM

 

Tháng 1 năm 2018

  • Sơ kết học kỳ I

BGH, CĐ, ĐTN

 

  • Họp CMHS giữa năm học

BGH, GVCN

 

- Thi IOE cấp trường (vòng 2). Lập danh sách HS dự thi IOE cấp tỉnh

Đ/c Duẩn, Tổ Ngoại ngữ

 

- Phát động tới HS lớp 12 viết thư Tri ân

-Tổ Văn

 

- Ôn luyện các đội tuyển HSG cấp tỉnh 10, 11

GV phụ trách

 

- Kiểm tra chương trình giảng dạy Dự giờ, kiểm tra GV

BGH, TTCM

 

- Ôn luyện, Tham gia kỳ thi chọn HSG Quốc gia lớp 12 THPT năm 2018 (nếu có)

GV có HS thi

 

- Thi Vận dụng kiến thức liên môn dành cho học sinh trung học cấp tỉnh

Đ/c Trang, GV hướng dẫn HS

 

- Thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên cấp tỉnh

Đ/c Trang, GV dự thi

 

- Thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh Trung học cấp tỉnh

BGH, Đ/c Trang, GV, HS có đề tài thi

 

- Tổ chức giải bóng đá nam “GT-CUP”

ĐTN

 

  • Kiểm tra Hồ Sơ GV, sổ điểm, sổ đầu bài

Ban kiểm tra nội bộ

 

- Bồi dưỡng đội tuyển HSG dự thi giải toán trên MTCT cấp QG (nếu có)

GV có HS, HS thi

 

Tháng 2 năm 2018

- Kỷ niệm Ngày thành lập Đảng 3/2

Cấp ủy, CĐ, ĐTN

 

- Nộp sản phẩm cuộc thi thực hiện tiết dạy đổi mới phương pháp dạy học cấp THCS, THPT qua mạng năm học 2017 - 2018

BGH, GV dự thi

 

- Dự chuyên đề tại các tổ CM

TCM

 

- Triển khai công tác hướng dẫn thực tập sư phạm sinh viên năm 4 ĐHSP, ĐHTN

BGH, ĐTN, GVCN, GVBM

 

- Thực hiện việc tham gia SHCM, đưa sản phẩm trên trường học kết nối thực hiện chuyên đề trong học kỳ II.

TCM

 

- Nhập điểm trên hệ thống Vvedu.vn và thông báo điểm cho CMHS

Đ/c Duẩn, GVCN, GVBM

 

- Cử GV tham gia tập huấn giáo viên tiếng Anh các cấp

GV tiếng anh

 

  • Tổ chức Hội thi GVCN giỏi cấp trường

Đ/c Trang, GVCN

 

- Ôn luyện các đội tuyển HSG lớp 10, 11 cấp tỉnh và ôn thi THPT quốc gia

GV phụ trách

 

 

 

Tháng 3 năm 2018

- Thực hiện việc tham gia SHCM, đưa sản phẩm trên trường học kết nối thực hiện chuyên đề trong học kỳ II.

TCM

 

- Thực hiện chuyên đề tại các tổ CM

TCM

 

- Nhập điểm trên hệ thống Vn.edu và thông báo điểm cho CMHS

Đ/c Duẩn, GVCN, GVBM

 

- Tổ chức giải Điền kinh cho HS; tham gia giải Việt dã tiền phong cấp TP, Tỉnh

Đoàn TN, GV GDTC

 

- Tổ chức thi thử lần 2 kì thi THPT Quốc gia

Đ/c Duẩn, GVCN

 

- Tham gia Cuộc thi KHKT cấp Quốc gia (nếu có)

BGH, GV và HS có đề tài

 

- Tổng kết hoạt động hướng dẫn thực tập sư phạm 2

Đ/c Duẩn, GV hướng dẫn

 

- Hoàn thiện hồ sơ, tổ chức Thi chọn học sinh giỏi lớp 10, 11 cấp tỉnh

Đ/c Duẩn, GVCN, GV phụ trách đội

 

- Tham gia thi Giải Toán trên máy tính cầm tay khu vực (nếu có)

GV, HS

 

- Tiếp tục Phổ biến quy chế thi THPT QG, định hướng cho HS 12 lựa chọn nghề, trường

Đ/c Duẩn, GVCN

 

- Cho HS 12 đăng ký các môn thi trong kỳ thi THPTQG.

Đ/c Duẩn, GVCN

 

- Nộp bài dự thi Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp và Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn cấp Bộ

Đ/c Trang, GV, HS thi

 

 

Tháng 4 năm 2018

- Thanh tra, kiểm tra GV

BGH, TTCM

 

  • Tiếp tục ôn thi THPT QG cho HS 12

Đ/c Duẩn, TCM

 

- Thi giải Toán trên Internet cấp toàn quốc

BGH, GV đi thi

 

- Kiểm tra thực hiện chương trình dạy học

Đ/c Duẩn, TCM

 

- Chỉ đạo việc ôn tập HKII, tổ chức kiểm tra HKII

BGH, CĐ, ĐTN

 

Tháng 5 năm 2018

- Hoàn thiện đánh giá xếp loại HS

- Xét lên lớp khối 10, 11, xét điều kiện tốt nghiệp cho HS 12

GVBM, GVCN

BGH, TCM

 

- Hoàn chỉnh hồ sơ xét TN cho HS 12

Đ/c Duẩn, thư ký, GVCN

 

- Tổ chức thi thử lần 3 THPT Quốc gia

Đ/c Duẩn, GVCN

 

- Chỉ đạo, kiểm tra, duy trì tốt ôn tập lớp 12 thi THPT quốc gia

BGH, TTCM

 

- Tổng kết năm học 2017 - 2018

- Tổ chức Lễ tri ân và trưởng thành cho HS 12

Toàn trường

 

 

- Ôn thi vào lớp 10 và nhận hồ sơ tuyển sinh vào 10

Ban tuyển sinh

 

 

- Chuẩn bị học sinh khối 12 thi THPT quốc gia

- Kiểm tra hồ sơ, học bạ, điều kiện dự thi của học sinh khối 12

Đ/c Duẩn, Đức, GVCN

 

 

- Hoàn thành đề tài SKKN. Xét, đánh giá SKKN cấp trường và gửi hồ sơ về văn phòng Sở GD&ĐT.

GV đăng kí CSTĐ thuộc diện làm đề tài

 

 

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách, giáo án của toàn thể giáo viên. Xét thi đua năm học 2017 - 2018

Ban kiểm tra nội bộ nhà trường

 

Tháng 6 năm 2018

- Ôn thi lại và thi lại cho học sinh khối 10, 11 và tổ chức dạy trong hè cho học sinh

Đ/c Duẩn, GVBM

 

-Tổ chức cho HS có hạnh kiểm yếu RL thêm trong hè

Đ/c Trung, GVCN

 

- Thi THPT Quốc gia năm 2018

Toàn trường

 

- Tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019

Toàn trường

 

- Coi, chấm thi TS vào 10, thi THPT QG

CB, GV

 

- Hoàn thành báo cáo thi đua năm học

Đ/c Trang, Trung

 

- Tổ chức ôn tập, kiểm tra lại cho học sinh lớp 10,11

BGH, TTND

 

- Kiểm tra sổ điểm, học bạ Khối 11&10

Ban kiểm tra nội bộ

 

Tháng 7 năm 2017

- Tham gia tập huấn bồi dưỡng CBQL GV hè

BGH, TTCM

 

  • Hoàn thành việc thi đầu vào tiếng Anh, phân lớp cho HS lớp 10 mới tuyển

Ban tuyể sinh

 

- Hoàn thành nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

BGH, CĐ, ĐTN

 

  • Tổ chức cho HS thực hiên RLH, xét lên lớp, lưu ban lần 2 của năm học

BGH, ĐTN, GVCN

 

Tháng 8 năm 2017

- Tập huấn bồi dưỡng CBQL, GV cấp THPT hè 2018

BGH, TTCM

 

- Chuẩn bị cho năm học mới về CSVC, TBDH

BGH, VP

 

- Hoàn thành việc phân lớp, phân công nhiệm vụ GV, xếp TKB.

BGH, Đ/c Nam, Đức, TTCM

 

-Tập huấn, bồi dưỡng GV về CNTT; tổ chức học chính trị đầu năm

CB, GV

 

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các tổ/nhóm chuyên môn căn cứ vào nội dung Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường và tình hình cụ thể của các tổ/nhóm để xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo kịp thời với Ban giám hiệu để được giải quyết./.         

 

Nơi nhận:

- Các tổ CM (để thực hiện);

- Phòng GDTrH- Sở GDĐT (để báo cáo);

- Ban Giám hiệu (phối hợp chỉ đạo);

- Website trường;

- Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Ngô Thị Quyên

 

Tác giả: Nguyễn Văn Duẩn
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 56
Tháng 09 : 22.014
Năm 2022 : 1.238.155