KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI SỐ TRƯỜNG THPT GANG THÉP GIAI ĐOẠN 2021-2025, TẦM NHÌN 2030