Thông báo về việc cho học sinh tạm dừng đến trường, học trực tuyến để phòng chống dịch Covid