THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÁN BỘ GIÁO VIÊN, HỌC SINH TỪ VÙNG DỊCH HOẶC TIẾP XÚC VỚI VÙNG DỊCH VỀ