Ngày ban hành:
25/07/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông báo kết quả xét nghiệm Covid19 của cán bộ, giáo viên có lịch sử tiếp xúc gần với người nhiễm Covid19

Ngày ban hành:
19/05/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/05/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

quyết định về việc công bố công khai quyết toán thu chi ngân sách nhà nước, nguồn khác năm 2020

Ngày ban hành:
22/04/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết đinh về việc công bố công sai dự toán ngân sách năm 2021

Ngày ban hành:
24/02/2021
Ngày hiệu lực:
24/02/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/02/2021
Ngày hiệu lực:
19/02/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/10/2020
Ngày hiệu lực:
20/10/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
16/09/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
30/07/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực