Ngày ban hành:
11/04/2020
Ngày hiệu lực:
11/04/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/01/2020
Ngày hiệu lực:
02/01/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
27/06/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/01/2019
Ngày hiệu lực:
04/01/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
27/06/2020
Ngày hiệu lực:
04/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/09/2019
Ngày hiệu lực:
04/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/11/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/06/2019
Ngày hiệu lực:
20/06/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/05/2019
Ngày hiệu lực:
17/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Chỉ thị số 2919/CT-BGD ĐT ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về nhệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019; Quyết định số 2008/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn số 3711/BGDĐT-GDTrH ngày 24/8/2018 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018-2019; Công văn số1506/SGDĐT-GDTrH ngày 30/8/2018 của Sở GDĐT Thái Nguyên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2018-2019; Công văn số 871/SGDĐT-GDTrH ngày 30/6/2016  của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông.

Ngày ban hành:
08/09/2018
Ngày hiệu lực:
08/09/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tin đọc nhiều
Liên kết website