KẾ HOẠCH DẠY HỌC ONLINE TRONG THỜI GIAN HỌC SINH TẠM DỪNG ĐẾN TRƯỜNG ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH -19

Giúp học sinh được học theo chương trình giáo dục phổ thông trong thời gian nghỉ học tập trung ở trường để phòng chống Covid-19; Phát triển năng lực tự học của học sinh và nâng cao kỹ năng tổ chức dạy học qua Internet của giáo viên. Tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức, hỗ trợ học sinh trong học tập. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy học theo hướng tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT GANG THÉP

 

Số:        /KH-THPTGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

Thái Nguyên, ngày      tháng 01 năm 2021

KẾ HOẠCH

Tổ chức hoạt động dạy học trực tuyến trong thời gian học sinh

tạm dừng đến trường để phòng chống dịch COVD-19 năm học 2020-2021

 

 

            Thực hiện Chỉ thị số 79/CT-BGDDT ngày 28/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDDT) về một số biện pháp cấp báchphòng, chống dịch COVID-19 trong trong các cơ sở giáo dục và đào tạo; Công văn số 187/SGDDT -GDTrH ngày 31/01/2021 của Sở GDDT về việc cho học sinh tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19;

Thực hiện Công văn số 190/SGDĐT-CGDTrH ngày 01/02/2021 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động dạy học trong thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19, Trường THPT Gang Thép triển khai kế hoạch thực hiện như sau:

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.1. Mục đích

- Giúp học sinh được học theo chương trình giáo dục phổ thông trong thời gian nghỉ học tập trung ở trường để phòng chống Covid-19;

- Phát triển năng lực tự học của học sinh và nâng cao kỹ năng tổ chức dạy học qua Internet của giáo viên.

- Tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức, hỗ trợ học sinh trong học tập.

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy học theo hướng tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

1.2. Yêu cầu

- Đối với giáo viên: Phải có tài khoản email (có đuôi EDU.VN), có kỹ năng xây dựng và lựa chọn học liệu; tích cực ứng dụng CNTT vào quá trình dạy học; sử dụng cơ bản thành thạo các ứng dụng, phần mềm dạy học đã được tập huấn.

- Đối với học sinh: Phải có tài khoản trên email hoặc Zalo; máy tính hoặc điện thoại thông minh kết nối Internet; tham gia học tập và hoàn thành làm bài kiểm tra đầy đủ theo hướng dẫn của giáo viên.

Trường hợp đặc biệt, học sinh không có máy tính hoặc điện thoại thông minh hoặc không có điều kiện kết nối Internet thì giáo viên hướng dẫn học sinh tự học trên sách giáo khoa và giáo viên kiểm tra bài bằng cách trao đổi với phụ huynh học sinh qua Smas.

- Đối với Cha mẹ học sinh: Chuẩn bị các điều kiện cơ bản (máy tính có kết nối mạng, điện thoại thông minh) cho con em mình học trực tuyến; giám sát, hỗ trợ quá trình học của con mình; phối hợp, nhắc nhở con em mình hoàn thành các yêu cầu của giáo viên.

 

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC

2.1. Đối tượng

100% học sinh trường THPT Gang Thép năm học 2020-2021.

2.2. Nội dung

Áp dụng trong dạy học ôn tập kiến thức, học nội dung kiến thức mới và kiểm tra, đánh giá học sinh theo Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ GDĐT.

3. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC DẠY

3.1. Thời gian:

- Từ ngày 02/02/2021 đến ngày 03/02/2021: Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn học sinh cách vào học trực tuyến; tổng hợp, báo cáo điều kiện học tập online của HS với Ban giám hiệu; hướng dẫn HS lập địa chỉ email cá nhân; Chuẩn bị nội dung bài dạy áp dụng trong thời gian tiếp theo.

- Từ ngày 04/02/2021: GV thực hiện dạy bài mới theo Kế hoạch giáo dục môn học và thời khóa biểu của nhà trường.

Dự kiến thực hiện: Mỗi tuần 6 buổi, mỗi buổi tối đa 3 tiết, biên chế lớp học như biên chế lớp học trên lớp.

- Thời gian cụ thể trong mỗi ngày dạy: Buổi sáng: tiết 1 từ 7h30'; Buổi chiều: tiết 1 từ 14h10'.

3.2. Hình thức dạy học:

Dạy học tương tác trực tuyến qua Internet, kết hợp phần giao bài tập và kiểm tra đánh giá qua zalo, facebook…

4. YÊU CẦU VỀ BÀI HỌC  

- Được xây dựng theo chương trình giáo dục phổ thông theo các quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm sách giáo khoa, bài giảng, tài liệu, học liệu, câu hỏi, bài tập để tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

- Bảo đảm tính khoa học, sư phạm, phù hợp với đối tượng học sinh.

- Được tổ chuyên môn thống nhất trước khi chuyển tải tới học sinh.

5. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

Trong quá trình tổ chức dạy học qua Internet, giáo viên trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh thông qua các bài kiểm tra trên Zalo, Gmail cho phù hợp, bảo đảm công bằng, khách quan, trung thực và linh hoạt.

6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

6.1. Đối với Ban giám hiệu

- Xây dựng kế hoạch Dạy học trực tuyến, thời khóa biểu, chỉ đạo và hỗ trợ giáo viên thực hiện.

- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, động viên các giáo viên tích cực đổi mới, ứng dụng CNTT có hiệu quả.

-  Sử dụng Smas để thông tin đến cha mẹ học sinh và học sinh phương án dạy học trực tuyến của nhà trường trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường để phòng dịch Covid-19.

6.2. Đối với tổ chuyên môn

- Xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến của tổ gửi Ban giám hiệu duyệt vào ngày 05/02/2021;

- Tổ chức rà soát chương trình, thống nhất nội dung và hình thức dạy học phù hợp với đối tượng học sinh theo từng tuần (lưu ý phần giảm tải);

- Triển khai tích cực việc đổi mới PPDH, ứng dụng CNTT trong dạy học. Hỗ trợ, chia sẻ về mặt chuyên môn giữa các thành viên.

- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, động viên các giáo viên tích cực đổi mới, ứng dụng CNTT có hiệu quả. 

6.3. Đối với giáo viên bộ môn

- Thực hiện tốt các quy định, kế hoạch của tổ chuyên môn và nhà trường; tham gia tập huấn trực tuyến vào 8h00 ngày 03/2/2021.

- Xây dựng và lựa chọn học liệu; cách sử dụng công cụ hoặc dịch vụ công nghệ thông tin để tổ chức dạy học qua Internet; tổ chức các hoạt động học cho học sinh bao gồm: thực hiện nhiệm vụ học tập, trao đổi, thảo luận giữa học sinh với giáo viên; kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức đã học qua Internet khi học sinh đi học trở lại; tổ chức ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức cho học sinh trước khi dạy các bài học tiếp theo trong chương trình. 

- Phát huy tinh thần tích cực, chủ động, năng lực tự học, tự nghiên cứu, phát huy tinh thần tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp, triển khai sử dụng ứng dụng Google meet, hoặc Office 365 (đặc biệt là ứng dụng Microsoft teams) hoặc Zoom vào dạy học trực tuyến kể từ ngày 04/02/2021.

- Việc tổ chức dạy học trực tuyến phải đảm bảo các yêu cầu sau:

            + Trong quá trình dạy học có đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập đã giao cho học sinh (ghi điểm vào cột KTTX). Việc kiểm tra giữa kì sẽ được tổ chức sau khi học sinh đi học lại hoặc khi có chỉ đạo cụ thể của Ban giám hiệu nhà trường.

            + Phối hợp với GVCN trong việc quản lí học sinh tham gia học tập, cung cấp thông tin kịp thời về tình hình học tập của HS cho GVCN. Đầu mỗi tiết học điểm danh học sinh, cung cấp danh sách học sinh bỏ học cho GVCN (GVBM có sổ ghi điểm danh hằng ngày để lưu trữ).

            + Liên hệ với GVCN để nắm rõ những đối tượng học sinh nào không tham gia học online được để có kế hoạch giao bài, tài liệu hướng dẫn, bài giảng… qua mail, zalo, face hoặc giao trực tiếp cho học sinh.

+ Lưu lại hình ảnh giờ dạy, danh sách HS học để làm minh chứng thực hiện giờ dạy và minh chứng đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên trên TEMIS.

+ Ghi sổ đầu bài điện tử sau mỗi buổi dạy học trực tuyến.

            * Đối với Môn GDQP-AN: Về nội dung lí thuyết, giáo viên soạn bài và dạy trực tuyến như các môn học khác theo PPCT. Về nội dung thực hành, giáo viên hướng dẫn học sinh nghiên cứu tài liệu ở nhà. Khi HS đi học trực tiếp, tổ/nhóm bộ môn thống nhất nội dung thực hành để dạy cho HS.

            * Đối với môn Thể dục: Tổ bộ môn/giáo viên soạn bài hoặc sử dụng các bài tập có sẵn, tải các bài tập về thể dục tay không, trò chơi vận động đơn giản, dễ tập, phù hợp với lứa tuổi học sinh để học sinh có thể tập vào buổi sáng hoặc giữa buổi (không nên soạn hoặc tải những bài đòi hỏi về kỹ thuật, sân tập cũng như dụng cụ tập vì không khả thi cho học tập ở nhà,…) giúp học sinh tăng cường sức khỏe, phòng dịch hiệu quả.

 

6.4. Đối với cán bộ hỗ trợ kỹ thuật

Cán bộ kỹ thuật gồm: nhóm GV Tin học, Đ/c Hằng (toán), Đ/c Thành, Đ/c Đức, Đ/c Dũng, Đ/c Trung, Đ/c Duy, Đ/c Thái (Đ), Đ/c Tuấn.

Cán bộ kĩ thuật có trách nhiệm nghiên cứu việc dạy học trực tuyến trên ứng dụng Google meet, hoặc Zoom, hoặc Microsoft teams và tập huấn cho toàn thể GV trong nhà trường;

 Đ/c Hoàng Hà Hải Nam tạo tài khoản cho toàn bộ HS và GV của trường, cùng với nhóm GV Tin học có trách nhiệm quản trị kỹ thuật hệ thống CNTT để hỗ trợ giáo viên tổ chức dạy học; sử dụng các công cụ CNTT để hỗ trợ cả giáo viên và học sinh khi cần thiết.

            6.5. Đối với giáo viên chủ nhiệm

- Thông báo thời khóa biểu đến học sinh, triển khai chủ trương học online đến HS và CMHS, làm công tác tư tưởng quán triệt tinh thần học tập và tham gia quản lí lớp chủ nhiệm; phối hợp, hỗ trợ giáo viên bộ môn trong việc quản lí học sinh.

- Khảo sát tình hình học sinh đáp ứng điều kiện học online; tư vấn, hỗ trợ bằng các hình thức phù hợp để CMHS và HS chuẩn bị các điều kiện đáp ứng học online trong điều kiện khả năng của gia đình; Lập danh sách báo cáo tình hình học sinh đáp ứng điều kiện học online (3 danh sách: DS học sinh đủ điều kiện học online, danh sách học sinh đủ điều kiện nhận tài liệu hướng dẫn học, bài giảng qua mạng nhưng không đủ điểu kiện CNTT để học online theo thời khóa biểu, DS học sinh cần gửi tài liệu, hướng dẫn học tập bằng giấy theo mẫu đính kèm).

            + Tạo lớp học trên Office 365 (nếu sử dụng) hoặc nhóm Zalo, thành phần lớp học gồm: tất cả học sinh của lớp, tất cả giáo viên bộ môn của lớp, Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng (để theo dõi, kiểm tra). Hoàn thành hạn cuối là ngày 03/2/2021. Tổ chức sinh hoạt lớp online trước ngày 03/2/2021.

            + Đầu buổi học (15 phút đầu giờ) online vào lớp học thực hiện các chức năng chủ nhiệm, điểm danh học sinh, ổn định lớp học,… Cuối buổi học báo cáo danh sách học sinh không tham gia học cho Đ/c Nguyễn Văn Duẩn.

            + Cần chủ động, sáng tạo trong việc thiết lập các kênh liên lạc giữa GVCN và HS nhằm đảm bảo mỗi liên kết giữa GVCN, HS và CMHS thông suốt đáp ứng các điều kiện để phục vụ mọi hoạt động trong thời gian này.

            Trên đây là Kế hoạch dạy học trực tuyến qua Internet của trường THPT Gang Thép. Đề nghị các bộ phận, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ với Ban giám hiệu để được giải quyết kịp thời.

 

Nơi nhận:                                                                           HIỆU TRƯỞNG

- BGH, TTCM, VP;

- Niêm yết: HĐ, Zalo nhóm GV trường;                                   (đã kí)

- Lưu: VT, CM.

 

 

                                   Ngô Thị Quyên

Nguồn:thptgangthep.thainguyen.edu.vn Copy link
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 12
Hôm qua : 43
Tháng 07 : 439.418
Năm 2022 : 589.423